Ефективність маркетингу

Образно кажучи, маркетинг – це особлива сфера діяльності, яка з «одного боку барикади» поєднує бізнесменів із фахівцями з «оволодіння ринком», а з іншого боку символічної межі – результується у мірі та обсягах реакції аудиторії на цільових ринках.

На перший погляд, здавалося б, і з «ефективністю маркетингу» все дуже просто: Замовник залучає Виконавця і надає необхідний ресурс та повноваження, а Виконавець забезпечує потрібний Замовнику результат у домовлений обома сторонами термін.

Й справді, як свідчить практика співзасновників-маркетерів, такий спрощений підхід до визначення ефективності маркетингу, зазвичай, застосовується чималою кількістю підприємців чи управлінців, причому, у вигляді чорно-білого принципу тижмаркетолог, який можна сформулювати так: «Якщо нема потрібного результату – треба міняти виконавця на більш фахового».

Проте, як переконливо засвідчує місткий практичний досвід фахівців нетипової (неординарної) маркетингової агенції, на основі котрого створена ця публікація:

саме спрощеність чи прямолінійність підходів Замовника до оцінки ефективності маркетингу часто-густо стає нездоланною перешкодою не лише для ефективності конкретної співпраці з певним маркетером, а для комерційної успішності проектів чи підприємств у цілому.

Відтак, ознайомлення із подальшим змістом цієї публікації рекомендовано лише для тих бізнесменів і бізнес-леді, які допускають більше ніж два варіанти оцінки ефективності маркетингу, іншими словами, уже мають або ж лише прагнуть набути відповідну ментальність

Причому, під непрямолінійністю оцінки ефективності маркетингу ми маємо на увазі «узагальнену багатофакторність», тлумаченню ключових чинників котрої і присвячена перша половина подальшої публікації щодо сучасних практик отримання/надання маркетингових послуг.

Після тлумачення візії загальних факторів оцінки ефективності маркетингу, у другій половині публікації, додамо кілька слів і про унікальні чинники ефективності співпраці з метою «оволодіння ринком» саме із нетиповою маркетинговою агенцією.

ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ

На наш погляд, узагальнений перелік факторів, всебічний і зважений аналіз котрих уможливлює формування коректної оцінки ефективності маркетингу для умовного середнього бізнесу, має такий вигляд:

 1. Цілеспрямованість (чого досягаємо?)
 2. Планомірність (завдяки чому?)
 3. Системність (як досягаємо?).
 4. Ресурсозабезпеченість (чим обумовлюємо?)
 5. Фаховість (хто відповідає?)
 6. Окупність (коли стає активом?)
 7. Дохідність (яка рентабельність?)
 8. Прозорість (усе під контролем?)
 9. Спадкоємність (чи враховано досвід?)
 10. Автономність (чи само працює?)

Але перед тим, як детальніше окреслити характерні риси кожного із цих загальних факторів інтегральної ефективності маркетингу, зазначимо, що ця заснована на практичному досвіді команди візія, аж ніяк не претендує бути істиною в останній інстанції.

Цілеспрямованість. Визначеність цілей (або їх «орієнтовність») виявляється у співмірному первинному уявленні про обсяги необхідних для досягнення мети ресурсів, зокрема, людського, технологічного, часового, фінансового тощо.

На практиці, проте, цілеспрямованість часто підміняється спорадичністю, епізодичністю чи мінливими уявленнями безпосередньо Замовника про нагальність і пріоритетність маркетингових потреб.

Відтак і результатом такого підходу аж надто часто буває не менш уривчаста, неповна, однобока і вибіркова, проте й швидка оцінка ефективності вирішення маркетингової проблематики тим, чи іншим способом.

Планомірність. Передбачає наявність певних структурно-логічних етапів, а також, в ідеалі виявляється у продовженні усіх попередніх напрацювань наступними задля примноження ефекту синергії інструментів, каналів та засобів «оволодіння ринком».

Системність (комплексність). Схожа зі спадкоємністю (див.нижче) і логічно слідує з неї, але суть її – в одночасному застосуванні спеціально підібраних для досягнення інтегрального ефекту маркетингових технологій, котрі при застосуванні кожної окремо позбавляються комплексного ефекту.

Ресурсозабезпеченість. Абсолютно необхідна умова ефективності, яка визначає саму здатність трансформації певних зусиль у прогнозовані за розрахунками результати. Прикметно, що на практиці, хибна чи упереджена оцінка бізнесменом основних параметрів ресурсу для здійснення тих чи інших проектів чи реалізації певних замислів – є також перешкодою, котра, по суті гальмує розвиток підприємств. А насправді, просто потребує залучення фахівця на взаємовигідних умовах.

Фаховість. Як уособлена сума знань та поєднання компетенцій – має на увазі швидкість і якість дослідження та розуміння типових маркетингових проблематик, здатність згенерувати оптимальний набір засобів та рішень, неабиякі soft-skills, а також чіткість, повноту та своєчасність реалізації запланованих заходів.

Але не тільки. Саме фаховість забезпечує достатнє розуміння процесів обома сторонами-ініціаторами маркетингового процесу, а також розуміння суті продукту та характер реакції сторони-реципієнта на маркетингові комунікації (цільовою аудиторією)

Окупність. В ефективній маркетинговій системі, як правило, більш чи менш чітко визначені показники окупності, а прагнення мінімізувати інвестиції та підвищувати коефіцієнт корисної дії кожної одиниці з них – реалізується через генерацію гіпотез та проведення обґрунтованих експериментів.

Окупність зокрема визначає період часу впродовж якого «маркетинговий пасив», що потребує постійного ресурсного підживлення – перетворюється в «маркетинговий актив», що стабільно генерує зростаючий дохід.

На практиці окупність з часом трансформується у дохідність, про яку подробиці нижче.   

Дохідність. Дохідність, як правило, характеризує достатньо розвинуті маркетингові системи, які, зокрема залишили у минулому «точку окупності» та характеризуються певним ступенем трансформації фінансових інвестицій у комерційні результати.

Що більша дохідність при мінімумі інвестицій – то ефективніша маркетингова система, проте досягнення показників максимальної продуктивності потребує значних зусиль та неперервності процесів коректної обробки значних масивів інформації.

На практиці, нерідко, саме через упереджене, хибне чи авантюрне уявлення про дохідність маркетингових систем концентровано виявляється “підприємницький хист” бізнесменів та бізнес-леді.

Іншими словами, саме через нездатність топ-менеджменту моделювати чи програмувати майбутнє, прораховувати ризики та розрізняти перспективні ідеї від марнотратних — часто-густо закінчуються комерційними невдачами цілком життєздатні проекти.

Прозорість (транспарентність). Ефективна маркетингова система, як правило, прозора якщо не повністю, то до такої міри, що розуміння механізмів її дії не залишає «білих плям» чи нерозгаданих таємниць.

Завдяки прозорості системи маркетингу бізнесмен чи бізнес-леді завжди може у достатній для власного розуміння мірі визначити основні її компоненти та їх роль як чинників, що корелюють результати саме певним чином, а не інакше чи, скажімо, як заманеться.  

Спадкоємність. Полягає у розробці такої системи маркетингової діяльності, яка б успадковувала, враховувала та розвивала попередні досягнення уникаючи марного повторення невдалих гіпотез та максимізуючи ефективність тих кампаній, що характеризувалися успіхом.

Іншими словами, спадкоємність маркетингу забезпечує врахування попереднього досвіду перевірки гіпотез у процесі розробки нових засобів «оволодіння ринком», а також та можливість точніше оцінювати відкладені результати минулих рекламних кампаній.

Спадкоємність маркетингу на підприємстві залежить від наявності «хранителя традицій», який(а) би щоразу убезпечував(ла) усі нові маркетингові комунікації від верифікованих минулим досвідом упущень, неточностей, перебільшень тощо 

Автономність. Ефективна маркетингова система, здавалося б, не може бути замкнутою на якусь незамінну складову, проте сама її протяжність у часі і просторі, вкупі з мінливістю зовнішнього середовища, як не крути, вимагають певного ядра чи кореня, який би упорядковував процеси і пам’ятав попередні результати не лише у загальних рисах, а й у важливих деталях.

Тому, щоб мінімізувати ймовірність «здичавіння функціональності», повністю автономними маркетингові системи робити не рекомендується, адже в такому разі збільшується загроза недоотримання доходів через недокомунікацію продуктів.

ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ «МАРКЕТЕРНІ»

Зважаючи на дуже велику розмаїтість складових маркетингової проблематики на кожному підприємстві та враховуючи необов’язковість «осягнення всіх тонкощів розуміння» кожного з уже розтлумачених загальних факторів ефективності маркетингу керівниками бізнесу чи безпосередньо бізнесменами.

Далі ми також презентуємо унікальні переваги співпраці у всіх маркетингових питаннях саме з неординарною маркетинговою агенцією, ознайомившись із змістом та спрогнозувавши наслідки застосування котрих, бізнесмен чи бізнес-леді матимуть змогу прийняти зважене рішення щодо звернення по відповідну потребам допомогу:

 • Маркетерність. Немає нічого практичнішого за вдалу теорію.
 • Гранична корисність. Без завуальованого дублювання та неочевидної надмірності
 • Бюджетність. Ощадливе застосування навіть найменших бюджетів для максимізації можливих результатів у коротко-, середньо- і довгостроковій перспективах 
 • Медичність. Як консультація, точна діагностика та терапія з дотриманням фахової етики.
 • Майстерність. Індивідуальне проектування, виготовлення та застосування маркетингових інструментів та комунікацій
 • Ментальність. Чітко європейський, демократичний та конкурентний підхід у всіх аспектах здійснення професійної діяльності
 • Трансформаційність. Те, що почнеться як консалтинг може на певний час, при потребі трансформуватися у тимчасову повну зайнятість в офісі, а надалі набути ознак аутсорсингу чи керуючого партнерства. Або залишатиметься увесь час консалтингом з елементами ущільнення взаємозв’язків шляхом реалізації певних проектів тощо

Підсумовуючи, зазначимо, що нетипова маркетингова агенція «Маркетерня» спеціалізується на «програмуванні та встановленні ефективних підсистем маркетингу» у існуючі організаційні системи і щоб отримати собі таку, достатньо не забути зробити правильний перший крок – надіслати запит на первинну консультацію

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *